pixel

Algemene voorwaarden

Hier vind u de algemene voorwaarden voor Necess, Torenstraat 49 2243 Pulle met webadres: necess.be

Iedere offerte is geldig gedurende 60 dagen.

Onderhoud van de website door derden is enkel toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Steenacker Axl, zaakvoerder van Necess – Webdesign.

Necess – webdesign blijft de eigenaar van de ideeën, concepten en (proef-)ontwerpen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. In dit laatste geval kan Necess – Webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij schending van het genoemde eigendom kan
Necess – Webdesign een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening brengen.

Necess – Webdesign verbindt zich ertoe vertrouwelijke informatie niet te gebruiken bij toekomstige projecten maar mag verworven kennis van dit project gebruiken in volgende projecten.

Necess – Webdesign behoudt zich het recht om een verwijzing naar zijn eigen website te plaatsen op de website van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Necess – Webdesign is vrij om verwijzingen te plaatsen naar de website van de opdrachtgever voor promotiedoeleinden of als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten.

Wanneer Necess – Webdesign bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.

Necess – Webdesign behoudt zich het recht te werken met derde partijen om bepaalde opdrachten uit te voeren.

Dit contract kan gewijzigd worden door Necess – Webdesign na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtgever en Necess – Webdesign. Wijzigingen zijn pas van kracht nadat beide partijen de wijzigingen hebben ontvangen en hebben ondertekend.

Mocht Necess – Webdesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Necess – Webdesign alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Necess – Webdesign een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Necess – Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Necess – Webdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Necess –  Webdesign zijn verstrekt, heeft Necess – Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Necess – Webdesign verbindt zich ertoe om tot 1 maand na oplevering gratis kleine wijzigingen/fouten (zoals schrijffouten, onscherpe foto’s, …) aan te passen.

Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Necess – Webdesign en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.


Necess – Webdesign
heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Necess – Webdesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

Necess – Webdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.

Necess – Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, daar deze uit is gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Necess – Webdesign aanvaard geen enkele aansprakelijkheid wanneer deze als gevolg van overmacht de overeengekomen afspraken niet kan nakomen.

In geval van discussie is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd om te bemiddelen.

Betaling

Bij aanvaarding van de offerte dient de opdrachtgever binnen de 8 dagen 50% van het bruto te betalen bedrag over te maken op rekening nummer BE78 7512 0941 7986 tenzij anders overeengekomen.

Bij ontvangst van de eerste versie zal de volgende 25% gefactureerd worden. Deze dient door de opdrachtgever binnen de 8 dagen betaald te worden.

De opdrachtgever dient na oplevering het resterend verschuldigd bedrag te betalen binnen de 8 dagen nadat de opdrachtgever hiervoor een factuur heeft aangekregen.

Indien de betalingstermijn van 8 dagen overschreden werd stuurt Necess – Webdesign een aanmaning. Kosten omtrent de aanmaning en de algemene leveringsvoorwaarden worden in rekening gebracht.

 

Definities

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale mediabestanden, scripts en databases.

Onderhoud van een website: het door Necess-webdesign inpassen van updates aan een website na een uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever. Dit omvat niet het aanpassen van de structuur en opbouw van de website. Wel wordt hieronder verstaan het werkend houden van de website gedurende de contractperiode en kleine aanpassingen in de website. Eventueel kan hosting van de website hier worden bijgerekend.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Necess – Webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

CMS: content management system, een software waarmee de content – teksten, afbeeldingen, … – mee kan worden aangepast worden

  KLAAR OM JE ONDERNEMING EEN DIGITALE BOOST TE GEVEN?

  Contact

  0476 24 71 35
  vansteenacker.axl@necess.be
  Torenstraat 59
  2243 Pulle